Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawiań przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Akceptuję, nie pokazuj więcej

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.hashima.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu www.hashima.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Herbal Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 28, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691511, kapitał zakładowy w wysokości: 120 000 zł, NIP: 6762535004

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy i wdrożyliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024). Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Użytkownik w każdym momencie może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na rzecz Użytkownika poprzez Serwis.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Niepodanie odpowiednich danych może oznaczać brak możliwości pełnego korzystania z usług poprzez Serwis.

8. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług poprzez Serwis stanowi jednocześnie, umowę powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922)

9. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Serwisu), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe wprowadzone za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane w celu:
a. realizacji usług poprzez Serwis, objętych umowami o ich świadczenie,
b. w celu rejestracji konta
c. w związku z obsługą reklamacji,
d. w związku z korespondencją e-mailową,
e. dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu,
f. w celach marketingowych, w tym przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych o usługach świadczonych poprzez Serwis po wcześniejszej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

12. W zależności od rodzaju świadczonej usługi poprzez Serwis, ten zbiera od Użytkowników i przetwarza następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko
b) adres email
c) login
d) numer telefonu

13. Użytkownik podając poprzez formularz dostępny w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Administratora.

14. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, a także niezwłocznego usunięcia tych danych z Serwisu. Administrator niezwłocznie usuwa wspomniane dane z Serwisu, jeżeli dane te nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

15. Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika, jak również prawo żądania, aby Administrator przesłał mu dane osobowe bezpośrednio lub też innemu, wskazanemu przez Użytkownika administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

15. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

16. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

17. Serwis wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

18. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki ochrony prywatności serwisu, na którą może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.hashima.pl / www.herbalpharmaceuticals.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Bezpłatny E-book

W e-booku znajdziesz proste i szybkie w przygotowaniu przepisy dla osób z chorobą Hashimoto. Przekonaj się, że zdrowa dieta nie musi być nudna!

Pobierz